Úvod_ObčanO městěProjekty městaStrategie ITIStrategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

Integrované územní investice („ITI“ – Integrated Territorial Investments) jsou nástrojem územního rozvoje, který umožňuje efektivní a transparentní implementaci územní strategie. Nástroj ITI vychází ze Strategie Evropa 2020 a dalších dokumentů evropské i národní úrovně. Na území České republiky byly nově definovány tzv. metropolitní oblasti. Jejich jádry jsou největší města-Praha, Brno, Ostrava, Plzeň.

Plzeňská metropolitní oblast je tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě města Plzně také ORP Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice, žije zde 309 tisíc obyvatel, tedy více než 50% obyvatel Plzeňského kraje.

Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území metropolitní oblasti plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty, které budou financovány z různých operačních programů. Nositelem ITI zodpovědným za zpracování a naplňování strategie integrovaných teritoriálních investic na území plzeňské metropolitní oblasti je město Plzeň, a to na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v aktuálním znění. Na základě veřejnoprávních smluv o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 je i současně statutární město Plzeň pověřeno výkonem určitých činností Řídícího orgánu relevantních operačních programů.

Integrovaná strategie plzeňské metropolitní oblasti vychází ze specifických potřeb území a musí přispívat k naplňování cílů a závazných ukazatelů operačních programů ESI fondů, z nichž je financována.

Banner Fondu soudržnosti EU

Podrobné informace o Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti najdete na portálu:

http://iti-plzen.cz

Zveřejněno: 27. 2. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně