Úvod_ObčanÚřadOrganizace městaMěstská policie Plzeň

Městská policie Plzeň

Perlová 3
P.O. Box 129
304 29 Plzeň

velitel: Mgr. Karel Mach, MSc., MBA

Tísňová linka 156

telefonní seznam

www.mpplzen.cz

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití. Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Městská policie Plzeň je orgánem obce a podléhá přímo primátorovi.

Oprávnění a povinnosti jsou stanoveny zákonem 553/1991 Sb. O obecní policii, který je uvedený v příloze tohoto článku.

Přílohy

Zveřejněno: 20. 5. 2016, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně